Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Werkwijze/aanpak

Als u besluit om tijdelijk een manager/adviseur in te zetten...

Een organisatie besluit vaak een manager/adviseur in te zetten voor het oplossen van één specifiek probleem zoals het langdurig disfunctioneren of bij ziekte of vertrek van een lijn- of stafmanager, het niet van de grond komen van bepaalde projecten of veranderingen, of overgang naar een andere fase.

De manager/adviseur kan met zijn kennis, ervaring en vaardigheden voorzien in tijdelijke aanvulling en ondersteuning van het management, praktische oplossingen aanbieden en duurzame veranderingen realiseren in organisaties die met dergelijke problemen te maken hebben.

1. Opdrachtomschrijving

Voordat een manager/adviseur aan een opdracht begint worden in een gesprek met de opdrachtgever de situatie, de problematiek, de implicaties voor de organisatie en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Daarbij stelt Stramar een heldere diagnose en zorgt voor een duidelijke opdrachtomschrijving.

2. Offerte

Aan de hand van deze opdrachtomschrijving wordt een offerte uitgebracht waarin de vraagstelling, de probleemanalyse, de opdracht, het gewenste profiel en het aanbod van Stramar zijn opgenomen. De opdrachtgever krijgt de beschikking over een uitvoerige profielschets van de in te zetten manager/adviseur.

3. Contractering

In alle gevallen zullen de aard van de opdracht, taken en verantwoordelijkheden, te verrichten werkzaamheden, te bereiken mijlpalen en/of resultaten, inzet per week, honorering, doorlooptijd van de opdracht en schaduwmanagement etc. in een overeenkomst worden vastgelegd.

4. Plan van Aanpak

Blijkt het - bijvoorbeeld vanwege de complexiteit - niet mogelijk om in de eerste gesprekken een helder inzicht in de problematiek te krijgen, dan staan de volgende wegen open:

  • a. Stramar verricht betaald vooronderzoek dat leidt tot een scherpe analyse en een plan van aanpak, op basis waarvan een geschikte interim-manager/consultant wordt voorgesteld;
  • b. Stramar selecteert in overleg met de opdrachtgever een geschikte manager/adviseur, die op grond van zijn of haar ervaring wordt geacht een goede kennis van het probleemveld te hebben. Deze maakt in de eerste 3 tot 4 weken van de opdracht zelf een analyse en een plan van aanpak waarin de oplossing van de problemen centraal staan.

5. Knelpunten opsporen en oplossen

Wanneer de manager/adviseur aan de slag gaat blijkt veelal dat er in de organisatie nog meer aan de hand is. Een effectieve manager/adviseur zal bepaalde ontwikkelingen signaleren en specifieke knelpunten opsporen en oplossen zonder de lopende zaken uit het oog te verliezen: zijn eerste aandacht betreft immers zijn opdracht. Daarbij fungeert de manager/adviseur tevens als klankbord en adviseur voor de directie en het managementteam.

6. Interne communicatie verbeteren

De ervaren manager/adviseur werkt probleem-oplossend. Hij ondersteunt, verbindt, voegt toe en vult lacunes op bij de managementcapaciteit, die meestal voldoende in het bedrijf zelf aanwezig is, maar domineert niet.

De manager/adviseur is vooral deskundig op het gebied van communicatie, het omgaan met de bedrijfscultuur en het besluitvormingsproces.

In de praktijk betekent het dat de manager/adviseur die te hulp wordt geroepen zich concentreert op de vraag, de doelstelling en de taak, waarbij de interne organisatieaspecten - de technologie, de structuur en het sociale systeem - weer op elkaar sluitend worden gemaakt.

7. Duurzaam veranderen en verbeteren

Gedurende zijn aanwezigheid mobiliseert de manager/adviseur zoveel mogelijk de reeds in het bedrijf aanwezige krachten en ideeën om de organisatie aan te passen en voortdurend te verbeteren. Organisatieadvies en specifieke trainingen worden veelal beter benut. Vaak zal een effectief ingezette interim manager door allerlei besparingen zijn kosten in korte tijd terugverdienen.

8. Inbedding c.q. borging in de organisatie

In verband met de gewenste 'inbedding' c.q. 'borging' in de organisatie zal door de manager/adviseur zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van reeds in de organisatie zelf aanwezige capaciteit, faciliteiten, procedures en systemen. Deze kunnen waar nodig in overleg met het management worden aangepast, toegevoegd of verbeterd.

9. Kwaliteitsbewaking

Door betrokkenheid, kennis van zaken, heldere opdracht-formulering, systematische aanpak, tussentijdse rapportage, evaluatie en procesbewaking wordt de kwaliteit hoog gehouden.

10. Eindevaluatie en plan van overdracht

De opdracht wordt afgesloten met een uitgebreide eindevaluatie en plan van overdracht aan de benoemde manager.

Wilt u contact?

Voor meer informatie over onze aanpak en werkwijze of het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat wérkt!

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |