Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Marketing en communicatie

Een gestructureerde en gefundeerde marketing vormt dé basis van elke onderneming, zowel voor startende als bestaande bedrijven en organisaties. Voor elke onderneming met een lange termijn visie is daarom een gestructureerd marketing en communicatie beleid van groot belang voor de continuïteit van de onderneming.

Ad-hoc marketing

Met name in het midden en kleinbedrijf komt marketing vaak neer op het onderhouden van persoonlijke contacten en is het marketing en communicatie beleid meer ad-hoc en zonder strategische onderbouwing. Hoewel persoonlijke relaties in de regel als het sterkste marketinginstrument kunnen worden aangemerkt, is dit echter tegelijkertijd ook het meest kwetsbare instrument. Immers, mensen kunnen veranderen van functie of van werkgever.

Gestructureerde marketing

Voor elke onderneming met een lange termijnvisie is daarom een gestructureerd marketing en communicatiebeleid, op basis van een door marktonderzoek onderbouwd marketingplan, van groot belang voor de continuïteit van de onderneming. Een dergelijk plan dient zowel aandacht te schenken aan het strategisch niveau als aan de uitwerking ervan in de dagelijkse praktijk.

Marketing omvat het hele bedrijf

Marketing omvat het gehele bedrijf. Het marketing management heeft direct te maken met alle bedrijfsonderdelen zoals productie of dienstverlening, financiën, administratie, het personeel en de organisatie. De dienstverlening van Stramar op het terrein van marketing en communicatiebeleid en is op zowel strategisch als op praktisch niveau bruikbaar. Enkel voorbeelde van onze diensten op het terrein van marketing en communicatiebeleid zijn:

 1. marktinformatie op maat;
 2. marktonderzoek en haalbaarheidsstudies (kwalitatief);
 3. marketing-advisering en marketingplanning;
 4. marketing en communicatie plannen;
 5. advisering in strategisch management;
 6. marketing en communicatie begeleiding;
 7. marketing audit per onderdeel en totaal.

Marketing-audit

Naast het stellen van "losse" marktvragen, kunt u zich als ondernemer ook afvragen "hoe doe ik het nu op marketing gebied?". Dit kan door eens in de zoveel tijd de effectiviteit van uw marketingaanpak te laten doorlichten.

Marketing-audit per onderdeel

Omdat elk bedrijf anders is kunt u in de marketing-audit per onderdeel kiezen welke elementen u wel en niet laat doorlichten. Hierbij wordt antwoord gegeven op vragen als:

 • hoe effectief is mijn marketing aanpak in relatie tot de investeringen die ik er in doe?
 • maak ik optimaal gebruik van de mogelijkheden?
 • adverteer ik in de juiste bladen en op internet?
 • is mijn positionering juist?
 • heb ik voldoende geografische spreiding?
 • leveren mijn verkopers voldoende prestaties in relatie tot normen?
 • stuur ik mijn verkoopapparaat op de juiste manier aan ?
 • ligt er een strategie ten grondslag aan uw marketingaanpak, etc?

De antwoorden op dergelijke vragen kunnen per onderdeel van het marketing beleid compleet en praktisch in kaart worden gebracht, waaronder:

 1. marketingstrategie
 2. marketing en communicatie planning
 3. marketinginformatiesysteem
 4. marketingbudget
 5. product en positionering
 6. prijsbeleid
 7. distributie enfysieke aspecten
 8. promotie en communicatie
 9. marketing organisatie

Marketing-audit totaal

Naast de marketing-audit per onderdeel kunt u kiezen voor een totale doorlichting van uw marketingaanpak. Hierin worden alle onderdelen van het marketingbeleid meegenomen en is er sprake van een kostenvoordeel. Belangrijker is echter dat de samenhang van de verschillende onderdelen wordt meegenomen. Dit betekent dat de wijze waarop het ene onderdeel is ingevuld, consequenties kan hebben voor een ander onderdeel. Bij de marketing-audit totaal wordt optimaal rekening gehouden met deze samenhang.

Marketing en communicatie planning

Wanneer Stramar adviseert in de vorm van marketing en communicatie planning, betekent dit dat wij het opstellen van een compleet marketing en communicatie plan voor onze rekening nemen. Om tot een gedegen marketing en communicatie plan te komen zal tevens extern en intern onderzoek moeten worden gedaan of reeds zijn gedaan. De actieviteiten van Stramar zijn als volgt uit te splitsen:

 • Strategisch marketingplan inclusief:
  - omgevingsanalyse;
  - doelstellingen;
  - positionering en
  - concurrentie strategieën.
 • Marketing en communicatie jaarplan inclusief:
  - doelstellingen en prognoses;
  - produkt en positionering:
  - prijsbeleid;
  - distributie en fysieke aspecten;
  - promotie en communicatie;
  - personeel en organisatie;
  - budgettering;
  - effectiviteitsprognose.

Marketingadvisering

Indien Stramar in opdracht een marketing en communicatieplan ontwikkelt, zoals hierboven wordt geschetst, heeft dit een integraal karakter. Het kan echter ook voorkomen dat u slechts op bepaalde onderdelen van het marketing en communicatieplan en -aanpak ondersteund wenst te worden. In dat geval is er sprake van marketingadvisering.

Marketingbegeleiding

Het in de praktijk brengen van marketing en communicatie adviezen en -plannen blijkt vaak veel tijd en energie te eisen van de directie, ondernemer of het management. In dat geval  kan een ervaren marketingmanager/adviseur van Stramar u begeleiden bij de implementatie van een marketing en communicatie advies of -plan.

Implementatie van markting en communicatie plannen

Als het de ondernemer zelf aan tijd en/of kennis ontbreekt, of zelf denkt niet het optimale resultaat te kunnen bereiken, is het mogelijk om Stramar voor de uitvoering in te schakelen. U kunt dan gebruik maken van ervaren marketing managers en bedrijfsadviseurs, die binnen ons partnernetwerk werkzaam zijn. Enkele voorbeelden:

 • introduceren van marketingplanning binnen uw bedrijf ;
 • training on-the-job van marketingfunctionarissen;
 • voeren van marketing- en verkoopvergaderingen;
 • periodiek monitoren van de marketing prestaties;
 • selecteren van marketing functionarissen;
 • marketing manager ad-interim.

Marketing en Communicatie Scan

Veel ondernemers zijn benieuwd hoe hun marketing en communicatie beleid er in feite voorstaat waar het gaat om positionering, propositie, creativiteit en strategie. Dit zijn natuurlijk wel belangrijke vragen, alleen de tijd om die te beantwoorden is er meestal niet. Stramar heeft daarom het initiatief genomen om directeuren en ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf daarbij te ondersteunen door het aanbieden van een gratis marketing en communicatie scan.

Wilt u meer weten?

Maakt u voor nadere informatie en documentatie over de dienstverlening van Stramar inzake marketing en communicatie beleid, een nadere kennismaking of het maken van een afspraak voor een gratis adviesgesprek of Marketing en Communicatie Scan gebruik van het contactformulier.

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat wérkt en ontzorgt

 

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |