Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

4-sporen veranderingsmodel

In de visie van Stramar dienen belangrijke aandachts-gebieden van het management en de bedrijfsvoering onderling optimaal te worden afgestemd op de centrale waarden van de onderneming.

4-sporen veranderingsmodel

Balanceren van belangen

Voor de continuiteit van een organisatie is het van belang om de belangen van de diverse 'stakeholders' te kunnen "balanceren". Om dit te kunnen realiseren dienen belangen, doelen en resultaten met elkaar in relatie te worden gebracht. Integraal besturen gaat over het handen en voeten geven aan de relatie tussen doelen en resultaten.

Het doelgericht kunnen beïnvloeden is daarmee één van de voorwaarden geworden voor de continuïteit van een organisatie. Dit stelt ook nadrukkelijke eisen aan de wijze waarop de organisatie dient te worden aangestuurd en de rol van het management daarin.

Voorwaarden voor succes

Het INK heeft benoemd welke kenmerken van toepassing zijn op excellente organisaties, dit zijn de volgende vijf kenmerken:

  • Leiderschap met lef. De leiding bepaalt op basis van externe en interne informatie een uitdagende koers (strategie), draagt deze uit, motiveert, luistert, gaat de consequenties - ook voor zichzelf - niet uit de weg en houdt vol.
  • Resultaatgerichtheid. De leiding wil voortdurend weten wat de toegevoegde waarde is van de verrichte inspanningen en houdt de waardering door de vier groepen belanghebbenden - klant/leverancier, medewerker, financier en de maatschappij - in balans.
  • Continu verbeteren. Gemeten resultaten worden systematisch vergeleken (gechecked) met de, van de visie afgeleide doelstellingen. Afwijkingen worden geanalyseerd en leiden tot duurzame verbeteringen. Medewerkers worden gestimuleerd innovatieve oplossingen aan te dragen en kennis uit te wisselen.
  • Transparantie. Processen, hun onderlinge relaties en prestatie-indicatoren (PI's) zijn vastgelegd. Taken en verantwoordelijkheden (TVB's) zijn bekend. kosten en baten zijn per proces(onderdeel) te meten en iedere medewerker kent zijn/haar bijdrage aan het eindresultaat.
  • Samenwerking. Management en medewerkers werken op een professionele manier samen, waarbij persoonlijke doelen en organisatiedoelen op elkaar zijn afgestemd. Bureaucratische structuren zijn afgebroken. Met partners in netwerken wordt gezocht naar maximale toegevoegde waarde voor het geheel.

Draagvlak

Het invoeren van organisatieveranderingen is een veranderings-proces waarbij het genereren van draagvlak van groot belang is.

Tot standkoming van veranderingen

  • Projectorganisatie. Om het gewenste resultaat te behalen bij het invoeren van veranderingen zal het veranderingsproces goed voorbereid en uitgevoerd dienen te worden. Hiervoor kan tijdelijk een projectorganisatie worden opgezet bestaande uit een Stuurgroep, Projectgroep, Multidisciplinaire ontwikkelteams (later bouw- en implementatie teams), Projectoverleg, Organisatieoverleg en Communicatieoverleg.
  • Voorbereiding. Het succes van een goed verlopen veranderingsproces begint bij de voorbereiding. Als betrokkenen overtuigd zijn van de noodzaak van de veranderingen en de betekenis er van voor de organisatie en de betrokkenen zelf (!), is een belangrijke voorwaarde voor succes ingevuld.
  • Deelnemen medewerkers. De volgende stap is medewerkers niet alleen onderwerp van de verandering te laten zijn, maar hen actief deel te laten nemen bij de inrichting van de nieuwe organisatie. Door taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB's) in het veranderingsproces te laten definiëren en af te bakenen is het mogelijk medewerkers uiterst waardevolle bijdragen te laten leveren aan de tot stand koming van een cultuur gericht op continu verbeteren. (Bron: Nehem. Hoe organiseer je continuïteit?)

Praktische vertaling van denken naar doen

Samen met u als opdrachtgever werken wij projectmatig aan het verbeteren van uw organisatie en bedrijfsvoering. De projecten die wij uitvoeren worden gekenmerkt door een praktische vertaling van denken naar doen. Hierbij maken wij gebruik van bewezen managementmodellen en principes van kwaliteitsmanagement. We passen methoden, technieken en werkwijzen toe die gebaseerd zijn op ervaringen uit de door ons uitgevoerde projecten en interim-management en adviesopdrachten. De kern van onze aanpak is er op gericht om stap voor stap de afgesproken resultaten te bereiken.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een gratis adviesgesprek of quick-scan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |