Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Van strategie tot werkpraktijk

Bedrijfsinnovatie is evenals de bedrijfsvoering een dynamisch proces van herbezinning, herijking, optimalisatie, verbetering en vernieuwing van de bedrijfsorganisatie. Het procesmodel “Van strategie tot werkpraktijk” geeft de cyclische en stapsgewijze benadering weer die als een rode draad door de aanpak van Stramar loopt.

1. Doelanalyse

Het proces begint bij de toetsing van de strategische kaders en richtinggevende principes van de organisatie en eindigt bij de werkpraktijk. Van belang is natuurlijk dat daar blijvende, structurele en meetbare resultaten worden geboekt. Welke resultaten dat zijn wordt tijdens de doelanalyse, op grond van diepgaand onderzoek (doorlichting) en in overleg met de opdrachtgever bepaald.

2. Strategie

Het toetsen en eventueel (her)definiëren van de strategie van de onderneming is een voorwaarde voor het welslagen van ieder innovatietraject. Immers indien deze niet bekend of onvoldoende duidelijk is, bestaat de mogelijkheid dat inspanningen en resultaten van het traject buiten de kaders van de ondernemingsstrategie vallen. Waar nodig zal Stramar ondersteuning bieden bij het (her)ijken van de strategische uitgangspunten van de onderneming.

 

Strategie_werkpraktijk model

Van strategie tot werkpraktijk model: de rode draad

3. Bestuursprincipes

Op grond van de strategische uitgangspunten en de collectieve waarden en normen van de onderneming zal Stramar ondersteuning bieden bij het ontwikkelen of herdefiniëren van de richtinggevende principes inzake het besturen van de onderneming.

In de regel betreffen deze ten hoogste 10 stellingen (geboden) die uiting geven aan de gewenste gedrag- en bestuurskenmerken en de afspraken die gelden voor het managen van mensen, processen en middelen.

4. Structuur

De strategische kaders en de bestuursprincipes ( guiding principles) vormen de basis voor het beoordelen en eventueel herzien van de kernprocessen en de structuur van de organisatie. De kernprocessen moeten immers naadloos passen in de structuur van de organisatie.

In deze fase worden de kernprocessen benoemd en getoetst aan de huidige of gewenste organisatiestructuur door verschillende structuurvarianten (scenario's) voor te leggen aan de opdrachtgever. De voor- en nadelen worden inzichtelijk gemaakt en Stramar biedt ondersteuning bij het implementeren van eventuele veranderingen.

5. Processen

De voorgaande drie stappen (strategie, bestuursprincipes en structuur) zijn de basis voor de inrichting (niet de benoeming) van de kernprocessen en de ondersteunende processen in de organisatie.

Bij de procesinrichting wordt gestreefd naar zo min mogelijk dubbele bewerkingen, functionele overdrachtsmomenten, vertragingen door de opeenstapeling van onderhanden werk en de uitwisselbaarheid van “ recources ”.

6. Beheersingssysteem

Nadat de processen zijn benoemd en ingericht, kunnen de (nieuwe) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgelegd en de procesindicatoren en meetpunten worden bepaald.

Vervolgens kan het beheersingssysteem worden aangepast of opnieuw worden ontwikkeld. Ook dit is een interactief proces waarbij de betrokken medewerkers een belangrijke rol hebben.

Procesbeheerssystemen hebben als belangrijkste kenmerk dat de beheersfocus nadrukkelijk op de prestaties van de kernprocessen ligt en niet (meer) op de prestaties van de individuele (proces) medewerkers.

7. Communicatie

Resultaatgericht communiceren is een kunst. De beheerssystemen vormen de basis voor nieuwe vormen van formele communicatie in de organisatie. Deze vindt met een bepaalde periodieke frequentie plaats. Kenmerkend voor de formele communicatie zijn rapportages, feedback, vaste agenda's, trendanalyse, verbeteracties etc.

Minstens even zo belangrijk is de operationele ad-hoc communicatie, de interactie met andere processen, proceshouders en procesteams en de communicatie over zaken die zich niet in een operationeel beheerssysteem laten vangen.

Beide vormen van formele en ad-hoc communicatie worden vastgelegd in een communicatiematrix: wie praat onder welke omstandigheden met wie, waarover. De kwaliteit van de communicatie wordt gemeten aan de hand van de hieruit voortvloeiende correctieve acties.

8. Procedures en werkafspraken

De stappen strategie tot communicatie resulteren in (het bijstellen van) heldere procedures en werkafspraken:

  • What-if-scenario's in relatie tot de strategische uitgangspunten en bestuursprincipes;
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in relatie tot de structuur;
  • Werkpraktijk, werk- en procesinrichting in relatie tot de processen;
  • Rapportage-elementen en feedback afspraken in relatie tot de beheerssystemen;
  • Communicatiestructuren, vergaderingen, participanten en thema's in relatie tot de interne communicatie.

De procedures worden geschreven als hulpmiddel en niet als wetmatigheden. Indien wenselijk kan Stramar een bijdrage leveren aan het schrijven van procedures, functieprofielen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten behoeve van allerlei certificaten (certificering).

9. Werkpraktijk

De dagelijkse werkpraktijk, datgene wat mensen doen en (na)laten, is van doorslaggevende invloed op het bereiken van de gewenste verbeteringen, vernieuwingen en resultaten.

De programma's waarbij Stramar betrokken is kenmerken zich door het aangaan van een inspannings- en resultaatverbintenis om deze verbeteringen in de werkpraktijk daadwerkelijk te realiseren.

De werkwijze van Stramar kenmerkt zich onder meer door het overdragen van kennis en ervaring aan leidinggevenden en (staf)medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever.

Meer weten ?

Voor meer informatie, een gratis adviesgesprek of bedrijfscan of het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
Bedrijfsadvies dat wérkt

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |