Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laatste nieuws
bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Business Performance Scan

Stramar kan u helpen om binnen enkele dagen de essentiële onderdelen van uw organisatie en haar omgeving in kaart te brengen. Het resultaat geeft concrete informatie over de sterke en zwakke kanten en de performance van uw organisatie. Als logisch gevolg komen uit de BPS ook aanwijzingen voor stappen ter verbetering met een prioriteitstelling.

Doel en aard van de BPS

Deze Business Performance Scan kan worden gekwalificeerd als een algemene (globale) organisatiescan voor incidenteel- en frequent gebruik (dashboardfunctie). In beide situaties zijn benchmark gegevens beschikbaar. De BPS kan binnen alle soorten organisaties worden uitgevoerd. Het doel kan worden omschreven als:

 • Scannen van essentiële organisatiefuncties
 • Relatieve performance bepalen
 • Lokaliseren van probleemgebieden en knelpunten
 • Sterkte/Zwakte analyse met prioriteiten voor verbeterstappen
 • Monitoren van organisatieontwikkeling of onderdelen daarvan
 • Monitoren van projecteffecten en beleidsbeslissingen
 • In mini, midi en standaard maxi scan uitvoering aanwezig. Hieraan kunnen situationele gegevens worden toegevoegd.

Het werkgebied van de BPS

Deze BPS brengt standaard in de eenvoudigste vorm 18 ondernemingfuncties in beeld. In de meest uitgebreide vorm circa 50 functies. De BPS geeft een strategische analyse van uw organisatie. In een maatwerk vorm worden de te onderzoeken ondernemingsgebieden precies afgestemd op de aard van de organisatie en haar marktspecifieke kenmerken. Wanneer de ondernemingsfuncties naar performance worden gerangschikt ontstaat een prioriteitsvolgorde om de performance te verbeteren.

Opbouw van de standaardscan

De vragenlijst van de standaardscan bestaat uit 6 hoofdstukken, die elk een cluster van ondernemingsfuncties behandelen. Ieder hoofdstuk is verdeeld in paragrafen met een logisch cluster organisatieaspecten. Hierna volgt als voorbeeld een beschrijving van elk hoofdstuk met enkele gescande functies en kengetallen.

Scaudit Performance Methodiek

Scaudit Performance Methodiek
© ® Scaudit E-Consult

1. Omgevingsfactoren

In dit hoofdstuk worden de omgevingsfactoren van de organisatie behandeld. Thema's als Wet- en Regelgeving, Politiek klimaat, Handelsmogelijkheden, Macro-economische situatie, Arbeids- en kennispotentieel e.d. worden nader onderzocht. Een aantal van de resultaten kan worden vergeleken met beschikbare landelijke cijfers. Enkele gescande functies en kengetallen zijn:

 • Macro economische situatie
 • Politiek klimaat
 • Arbeids- en kennispotentieel
 • Milieu en klimaat
 • Eigen prijsontwikkeling in verhouding met landelijke prijsindex
 • Eigen omzetontwikkeling in verhouding met het BNP
 • Locatiekosten per m2 en als % van de omzet
 • Verhouding gewenste en aanwezige kennis.

2. Product en markt

In verschillende paragrafen wordt onderzoek verricht naar zaken als Imago, Commercie, Concurrentie, Inkoop, Verkoop en Logistiek. De resultaten geven o.a. inzicht in de kostenopbouw van Marketing, Inkoop, Verkoop uitgedrukt in percentages van de omzet.

De bedoeling is om inzicht te geven in de markt en klantgerichtheid van de organisatie. Hoe wordt gepresteerd in de ogen van de klant en in vergelijking met de concurrentie? Daarbij dient dit hoofdstuk om de organisatie meer "kostenbewust" te maken en mogelijk het financiële beleid op dit terrein aan te passen. Tenslotte geeft het algemene informatie inzake de ruimte die overblijft voor verandering of verbetering. Enkele gescande functies en kengetallen zijn:

 • Klanttevredenheid
 • Concurrentie Analyse
 • Levering/Distributie
 • Productontwikkeling
 • Marketingkosten als % van de omzet
 • Inkoopkosten als % van de omzet
 • Distributiekosten als % van de omzet
 • Verkoopkosten als % van de omzet.

3. Strategisch management

Strategisch management geeft o.a. leiding aan de management- en leerprocessen Richting, Consistentie, Samenhang en Feedback. (zie BWM-analyse ) en is bepalend voor het voortbestaan van een professionele organisatie. De mate waarin de activiteiten in de organisatie ook strategische waarde hebben is dus een belangrijk gegeven.

In dit hoofdstuk worden een aantal essentiële zaken op dit gebied onder de loep genomen, zoals Missie, Strategie en Beleid, Innovatiemanagement, Partnerships en de Verhouding tussen interne en externe kennis en apaciteit voor advies en ondersteuning op strategisch gebied. Enkele gescande functies en kengetallen:

 • Formuleren strategische doelen
 • Innovatie management
 • Internationalisatie
 • ICT beleid/Informatiemanagement
 • % gerealiseerde financiële doelen
 • R&D kosten als % van de omzet
 • Inhuurkosten adviseurs als % van de omzet
 • % omzet uit samenwerkingsverbanden.

4. Financieel management

Alle plannen tot verandering of verbetering staan of vallen met de hoeveelheid financiële ruimte die daarvoor beschikbaar is. Om die afweging te kunnen maken dient de organisatie over een gedegen en betrouwbare administratie te beschikken, die tevens in staat is het management in voldoende mate te ondersteunen.

Ook dient financiële sturing op langere termijn mogelijk te zijn. Dit met het oog op beschikbaarheid van voldoende werkkapitaal en de prioriteiten voor de komende jaren. En natuurlijk is de mate waarin externe financiering onvermijdelijk is een ander belangrijk aspect in dit hoofdstuk. Enkele gescande functies en kengetallen zijn:

 • Sturen op resultaat
 • Sturen op exploitatie
 • Bestuurlijke informatie
 • Contracting
 • Kosten financieel management als % van de omzet
 • Exploitatiekosten als % van de omzet
 • Investeringen als % van de omzet
 • Kosten financiële informatievoorziening als % van de omzet.

5. Mens en organisatie

De mensen in de organisatie zijn uiteindelijk bepalend voor de prestaties van de onderneming. Mens en Organisatie zijn hier samen genoemd vanwege de samenhang tussen mensen en de manier waarop zij samenwerken, kortom: de manier waarop alles is georganiseerd.

Als in de organisatie mensen samenwerken in een structuur, volgens bepaalde processen, in teamverbanden die afgeleid zijn van het doel van de organisatie, dan zal er een excellente score in dit hoofdstuk zijn. Enkele gescande functies en kengetallen zijn:

 • Interne organisatie
 • Effectiviteit van de functievervulling
 • Human Recourses Management
 • Bedrijfscultuur
 • Kosten organisatie als % van de omzet
 • Personeelsverloop + ziekteverzuim
 • Invulling kerntaken als % van de totale werktijd
 • Gemiddelde loonsom.

6. Productie en productieproces

Dit hoofdstuk behandelt aspecten van het productieproces. Hierin worden zaken als logistiek concept, productieproces, productie planning, techniek, kwaliteit, effectiviteit en de mensfactor onder de loep genomen. Enkele gescande functies en kengetallen zijn:

 • Kwaliteit van het productieproces
 • Uitbesteden versus Zelf doen
 • Afvalstoffenverwerking
 • Factor arbeid in het productieproces
 • % uitbesteed werk
 • Omzetsnelheid
 • Toegevoegde waarde per werknemer
 • Bezettingsgraad machines/mensen als %.

Resultaten en terugkoppeling

 • Alle BPS scans worden de eerste keer begeleid in verband met kwaliteit van het resultaat. De validiteitcontrole wordt in principe met enkele personen uitgevoerd. Uitgebreide interventie binnen de organisatie is niet nodig.
 • Maxi BPS scans zullen wel een aantal keren begeleid moeten worden in verband met de kwaliteitscontrole, statistische betrouwbaarheid, dekkend scanontwerp, representativiteit, validiteit, juiste normassen. Uiteraard kan het gehele BPS traject, in overleg, door Stramar Management Partners begeleid worden.
 • De resultaten van van basisscans worden na 2 werkdagen na het laatste interview opgeleverd via e-mail. Het verwerken van de papieren versie neemt iets langere tijd in beslag. Over het algemeen heeft u binnen een week meer inzicht over de sterke en zwakke kanten en de performance van uw organisatie!
 • De BPS scans maken gebruik van de Scaudit Performance Methodiek

Interesse in performanceanalyse van uw organisatie?

Heeft u interesse, vragen of opmerkingen? Wilt u meer weten over de positie c.q. prestatie van uw organisatie, Quick-Scan of de BPS, of voor vragen inzake verandering- en verbetermanagement? Maakt u dan gebruik van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |