Logo Stramar Management Partners
Stramar Management PartnersDienstenReferentiesPartnersContact
 
 
Laatste nieuws
Bedrijfsvragen
 
  Tips voor uw bedrijf?
 
   
   
   
   
BedrijfsanalyseStrategieVeranderenVerbeterenImplementeren  

Prestatiemanagement

Verbeteringen in de prestaties van een organisatie zijn noodzakelijk om in een overvolle en sterk concurrerende markt partij te blijven. Het gevolg is dat de prestaties van de organisatie en de medewerkers gemeten moeten kunnen worden.

BSCschema

Wat draagt prestatiemanagement bij aan mijn organisatie?

Prestatiemeetsystemen zijn ontwikkeld om het managers mogelijk te maken de performance vast te stellen. Een organisatie inrichten om te verbeteren omvat veelal een verandering van de organisatie en de informatiesystemen. De grootste verandering bij de invoering van prestatie- management is de omgang met de geleverde prestatie van de medewerkers.

Welke methodes zijn er om prestaties meetbaar te maken?

In de loop van de jaren zijn reeds een aantal prestatiemeetsystemen ontwikkeld. Hierna noemen wij u de meest bekende.

 • ProMES richt zich vooral op de productiviteit van het personele systeem en de wijze waarop medewerkers het technische systeem gebruiken.
 • Sales-Balanced Scorecard (S-BSC) voor verkooporganisaties.
 • ABC-analyse is een hulpmiddel voor het verklaren van gedrag.
 • MBO - Management By Objectives - is gebaseerd op een bepaalde manier van leiding geven en organiseren dat zijn uitgangspunt heeft in operationele doelen en outputsturing.
 • INK management model is de Nederlandse variant van het EFQM model dat zich richt op organisatiegebieden en resultaatgebieden.
 • KSF - Kritische Succesfactoren methode. De methode komt onder veel benamingen voor.

De Balanced ScoreCard en het INK-model zijn varianten van deze methode waarbij kritische succesfactoren worden bepaald. Prestatie-indicatoren geven aan in welke mate de onderneming slaagt in het behalen van strategische doelstellingen.

Management Dashboard

Met prestatiemanagement creëert u een dashboard van uw bedrijf. U bekijkt uw bedrijf als bestuurder vanuit vier gezichtspunten tegelijk, namelijk:

 • Klantenperspectief, uw bedrijf gezien door de ogen van uw klanten;
 • Internperspectief, wat moet er binnen uw bedrijf goed georganiseerd zijn om de beloften aan uw klanten waar te kunnen maken;
 • Innovatieperspectief, wat willen uw klanten in de toekomst en hoe kunt u daar op inspelen, en het
 • Financieelperspectief, wat verwacht de eigenaar/aandeelhouder.

Uw ondernemersvisie dient als fundament en uitgangspunt voor een goed managementsaschboard. Vanuit deze visie worden de succesbepalende factoren afgeleid die vervolgens worden vertaald naar meetbare prestatie-indicatoren. Elke prestatie-indicator heeft een eigenaar binnen uw bedrijf. Deze stelt vast of de norm gerealiseerd is en rapporteert die via het Balanced Scorecardsysteem van uw bedrijf waarbij u de prestaties goed kunt volgen en sturen.....Lees meer >>

Waarom integrale besturing?

Een veldonderzoek naar de toepassing van het INK-managementmodel als integraal besturingsmodel uitgevoerd in samenwerking met 25 case-organisaties, gevolgd door een praktijkonderzoek uitgevoerd door Nehem geeft het gemeenschappelijk belang aan dat organisaties beweegt om aandacht te geven aan het onderwerp besturen; het doelgericht kunnen beïnvloeden van de organisatie:

 • Klanten en leveranciers hebben belang bij een organisatie, die in staat is de producten en diensten te leveren die voldoen aan hun huidige maar ook toekomstige wensen en daarmee een bijdrage leveren aan de eigen continuïteit.
 • Management streeft naar de zekerheid dat de stuurmaatregelen daadwerkelijk leiden tot het gewenste resultaat. Het operationaliseren van de strategie zal worden ondersteund door het helder kunnen communiceren over gewenste doelstellingen en behaalde resultaten.
 • Aandeelhouders en management (maar ook de medewerkers) hebben er belang bij actuele en betrouwbare informatie te ontvangen over het functioneren van de totale organisatie.
 • Medewerkers en management hebben belang bij duidelijkheid over hun functioneren in relatie tot de gewenste doelen en de resultaten die ze realiseren. Ze hebben belang bij duidelijkheid over de randvoorwaarden waaronder die resultaten haalbaar zullen zijn.
 • De 'maatschappij' heeft er belang bij dat de eventuele risico's van de bedrijfsvoering zorgvuldig worden beoordeeld en dat navenant preventieve en correctieve maatregelen worden geborgd (Bron Nehem: Een zoektocht naar integrale besturing).

Voorwaarden voor effectieve besturing

Het besturingssysteem zal de doelstellingen definiëren, de voortgang monitoren en zal waar nodig interveniëren gerelateerd aan de gedefinieerde doelstellingen. Daartoe gelden de volgende voorwaarden (voor een effectieve besturing):

 • Er zijn doelstellingen beschikbaar
 • Er is een model van het te besturen systeem aanwezig
 • Er is informatie over omgeving en toestand van de organisatie
 • Er zijn voldoende en relevante stuurmaatregelen
 • Er is voldoende kwaliteit van informatie(voorziening)

Totstandkoming van veranderingen

Om het gewenste resultaat te behalen bij het invoeren van verbeteringen en een integraal besturingsmodel zal het veranderingsproces goed voorbereid en uitgevoerd moeten worden.

 • Bewustwording. Is de beoogde verandering wel echt noodzakelijk? Welke alternatieven zijn er voor handen? Wat wil men bereiken met een integraal besturingsmodel? Wat zijn de tekortkomingen en de sterke punten van het huidige besturingsmodel? Wat betekent het invoeren van een integraal besturingsmodel voor de medewerkers in de uitvoering?
 • Opleiding. Als vervolg op de bewustwordingsfase zullen de betrokkenen dienen te worden opgeleid in het ontwikkelen en het gebruik van het integrale besturingsmodel, zodat iedereen over de op zijn of haar positie afgestemde kennis en ervaring beschikt om de gewenste bijdrage te kunnen leveren
 • Gedrag. De laatste fase van het veranderingsproces is het toepassen van het integrale besturingsmodel. Dit betekent dat er gehandeld wordt op basis van de feitelijke informatie die beschikbaar komt.

Implementatie integrale besturing

De voorwaarden voor integrale besturing kunnen praktisch worden vertaald naar de organisatie, mede op basis van een zevental stappen. Uitgangspunt daarbij is dat de organisatie tenminste een globaal beeld heeft van haar missie en doelstellingen.

 • Voer een INK-positiebepaling (of INK-zelfevaluatie) uit.
 • Stel de huidige positie van de organisatie vast.
 • Vertaal de richting en bestemming van de organisatie in een samenhangende, integrale set van maatstaven en doel- en taakstellingen.
 • Maak de verbinding tussen het 'dashboard' en de prestatie-indicatoren en normen vanuit de bedrijfsprocessen.
 • Operationaliseer de managementrapportages.
 • Toets het besturend vermogen van het besturingssysteem
 • Voer indien gewenst opnieuw een INK-positiebepaling uit.

Meer weten?

Voor meer informatie of het maken van een afspraak over prestatiemanagement en de integrale besturing van uw organisatie, de INK-positiebepaling of het Management Dashboard kunt u gebruik maken van de contactpagina.

Stramar, for Business Excellence
For Business Excellence

 
     
 
© Copyright Stramar Management Partners 2004. Alle rechten voorbehouden.
| Gebruiksvoorwaarden | Privacyverklaring | Colofon | Sitemap |